Zápisnica zo zasadania Výboru JSMF dňa 11. 12. 2015

Program:
1. Finančné otázky
2. Vyúčtovanie dotácií SAV
3. Rôzne

Prítomní: Fulier, Kalina, Partová, Marčoková, Riečan, Vallo

Ostatní členovia boli pre pracovnú zaneprázdnenosť ospravedlnení.

1. Finančné otázky: Máme registráciu na 2 % z daní pre rok 2016. Z dotácií MŠVVŠ SR sme nevyčerpali čiastku 925,91 €, ktoré vraciame na ministerstvo.

2. Vyúčtovanie dotácií SAV: Vyúčtovanie dotácií SAV treba na pobočkách pripraviť rovnako ako po minulé roky po jednotlivých akciách. Prehľadná tabuľka na vykázanie čerpania dotácií pre jednotlivé akcie je prílohou zápisnice. Spolu s týmito tabuľkami treba poslať aj kópie všetkých účtovných dokladov, ktoré sa týkajú čerpania dotácií (stačí e-mailom na martin.kalina.14(zavináč)gmail(bodka)com). Vyúčtovanie treba poslať do 21.12. 2015. Prípadnú neminutú časť dotácie treba vrátiť do 18. 12. 2015 na účet Výboru SK3383300000002400343845, BIC FIOZSKBAXXX.

3. Rôzne:

  • Ľ. Potočáková pripravila list pre pobočky, v ktorom Výbor žiada pobočky o spoluprácu pri doplnení zborníka „MATEMATICI, FYZICI A ASTRONÓMOVIA na Slovensku“ o nové mená. List je prílohou zápisnice.
  • B. Riečan informoval Výbor o pripravovanej publikácii o prof. Neubrunnovi, ktorá by mala vyjsť v roku 2016. Financovanie publikácie treba ešte doriešiť.
  • M. Marčoková informovala Výbor o pripravovaných voľbách do Výboru SMS začiatkom roku 2016.
  • Na konferencii v Jasnej M. Hriňák informoval zástupcov pobočiek o elektronickej databáze, ktorá je skúšobnej prevádzke. Žiadame zástupcov pobočiek, aby nahlásili M. Hriňákovi na adresu hrinak(zavináč)gmail(bodka)com kontaktnú osobu, ktorá dostane prístupové heslo do systému – Termín: do 18.12. 2015.

Zapísal: Martin Kalina

Pridaj komentár