Zápisnica z elektronických volieb Výboru Slovenskej matematickej spoločnosti, konaných v dňoch 3. 3. 2020 až 24. 3. 2020

Volebná komisia pracovala v zložení:

predseda: doc. Mgr. Branislav Ftorek, PhD.

Člen:           Ing. Róbert Špir, PhD.

Celkovo bolo odovzdaných 114 platných hlasov. Zloženie novozvoleného Výboru SMS je v prílohe.

doc. Mgr. Branislav Ftorek, PhD., predseda volebnej komisie

Príloha – zvolení členovia Výboru Slovenskej matematickej spoločnosti na obdobie 1. 4. 2020 – 31. 3. 2024

Predseda:

prof. RNDr. Martin Kalina, CSc. (KMDG SvF STU Bratislava)

Podpredseda pre pedagogickú sekciu:

doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. (Ústav matematiky, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach)

Podpredseda pre vedeckú sekciu:

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. (FMFI UK Bratislava)

Tajomník:

doc. RNDr. Mariana Marčoková, CSc. (dôchodca)

Členovia pedagogickej sekcie:

RNDr. Hynek Bachratý, PhD. (Fakulta riadenia a informatiky, UNIZA)

RNDr. Ladislav Spišiak (Gymnázium Šrobárova 1, Košice)

RNDr. Jozef Škorupa (Gymnázium M.M. Hodžu, Liptovský Mikuláš)

doc. RNDr. Iveta Scholtzová, PhD. (Kat. matematickej edukácie, Pedag. fakulta Prešovskej univerzity)

prof. RNDr. Jozef Fulier, CSc. (Kat. matematiky, FPV UKF v Nitre)

PaedDr. Jana Vongrejová (ZŠ Martinská 20, Žilina)

Mgr. Tatiana Hiková (Gymnázium Hlinská 29, Žilina)

PaedDr. Stanislava Opátová (ZŠ s MŠ Nová doba 482 02743 Nižná)

Mgr. Ľudmila Potočáková (Gymnázium Varšavská cesta 1, Žilina)

RNDr. Miroslav Repovský (Národný ústav certifikovaných meraní)

Členovia vedeckej sekcie:

prof. RNDr. Katarína Cechlárová, DrSc. (Ústav matematických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach)

doc. RNDr. Roman Soták, PhD. (Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach)

doc. Mgr. Pavol Bokes, PhD. (Katedra apl. matematiky a štatistiky FMFI UK Bratislava)

doc. RNDr. Božena Dorociaková, PhD. (Kat. aplikovanej matematiky SjF UNIZA)

doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD. (Ústav matematických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach)

doc. Ing. Mária Kúdelčíková, PhD. (Kat. stavebnej mechaniky a aplik. matematiky, SvF UNIZA)

doc. RNDr. Oľga Nánásiová, CSc. (Ústav informatiky a matematiky, FEI STU Bratislava)

prof. RNDr. Anna Tirpáková, CSc. (Kat. matematiky, FPV UKF v Nitre)

doc. PaedDr. Martin Papčo, PhD. (Kat. matematiky, Pedag. fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku)

Revízor:

PaedDr. Lucia Rumanová, PhD. (Kat. matematiky, FPV UKF v Nitre)

doc. Mgr. Branislav Ftorek, PhD., predseda volebnej komisie

Pridaj komentár