Uznesenia Zjazdu Jednoty slovenských matematikov a fyzikov Žilina 5. – 6. septembra 2014

1. Zjazd schvaľuje
a) Správu predsedu ÚV o činnosti JSMF za obdobie 2011 – 2013,
b) Správu o hospodárení JSMF v rokoch 2011 – 2013,
c) Správu revíznej komisie JSMF o revízii hospodárenia a činnosti JSMF za obdobie 2011 – 2013,
d) Program činnosti na ďalšie funkčné obdobie, ako vyplynul z diskusie.

2. Zjazd na odporúčanie Revíznej komisie udeľuje odstupujúcemu ÚV JSMF absolutórium a vyslovuje poďakovanie predsedovi, PÚV, ÚV JSMF, hospodárom a hospodárskej komisii, ako aj funkcionárom pobočiek i sekcií a všetkým aktívnym členom JSMF za vykonanú prácu.

3. Zjazd schválil nové znenie Stanov JSMF s pripomienkami. Poveruje I. Čápa, R. Nedelu a M. Hriňáka ich redakčnou úpravou.

4. Zjazd prerokoval a po diskusii schválil nasledujúce ocenenia:

Čestný člen

doc. RNDr. Jaroslava Brincková, CSc., prof. RNDr. Jozef Fulier, CSc., doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc., RNDr. Ivan Šabo, doc. Ing. Július Štelina, CSc., Mgr. Anna Šutáková, doc. RNDr. Peter Vrábel, CSc.

Zaslúžílý člen

doc. RNDr. Katarína Bachratá, PhD., prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., RNDr. Božena Dorociaková, PhD., doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc., doc. RNDr. Ľudovít Horňanský, CSc., doc. RNDr. Pavel Klenovčan, CSc., PaedDr. Ľubomír Kondrád, RNDr. Ivan Košinár, CSc., doc. RNDr. Milan Matejdes, CSc., Ing. Ctibor Musil, CSc., Mgr. Zuzana Sedliačková, PhD., RNDr. Ivan Teplička, doc. RNDr. Marta Vrábelová, CSc., Mgr. Irena Uherkovichová, doc. RNDr. Elena Wisztová, CSc.

Pedagogické vyznamenanie

Mgr. Magdaléna Brozmannová, doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD., RNDr. Pavol Kubinec, CSc., doc. RNDr. Marián Klešč, PhD. prof. RNDr. Dagmar Markechová, CSc., Mgr. Ľubica Morková, doc. PaedDr. Gabriela Pavlovičová, PhD., PaedDr. Lucia Rumanová, PhD., PaedDr. Ľubica Töröková

Čestné uznanie

RNDr. Róbert Hajduk, PhD., prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc., doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD., RNDr. Miroslav Hužvár, PhD., RNDr. Jana Krajčiová, PhD., doc. RNDr. Jozef Kudelčík, PhD., Ing. Mária Kúdelčíková, PhD., doc. RNDr. Gabriela Lovászová, PhD., Mgr. Ildikó Mészárosová, doc. RNDr. Božena Miháliková, CSc., doc. RNDr. Štefan Peško, CSc., prof. RNDr. Igor Podlubný, DrSc., RNDr. Marián Ružička, prof. RNDr. Miroslava Růžičková, CSc., Mgr. Mária Sadloňová, prof. RNDr. Juraj Slabeycius, CSc., PaedDr. Mária Siptáková, doc. RNDr. Roman Soták, PhD., Mgr. Stanislav Staňo, RNDr. Peter Varša, PhD., PaedDr. Júlia Záhorská, PhD.

Mimoriadne ocenenie

Martin Vodička

5. Zjazd poveruje nový výbor vypracovať revíziu pravidiel udeľovania ocenení a odporúča zriadiť komisiu pre vyznamenania, ktorá by kontrolovala súlad udelených ocenení so schválenými pravidlami.

6. Zjazd tajným hlasovaním zvolil Výbor JSMF a RK na funkčné obdobie 2014 – 2018 v tomto zložení:

Predsedníctvo:

Predseda JSMF:  doc. RNDr. Martin Kalina, CSc.
Podpredsedovia: prof. Ing. Ivo Čáp, DrSc.
Mgr. Peter Novotný, PhD.
doc. RNDr. František Kundracik, PhD.
Hospodár: Mgr. Janka Huljaková
Tajomník JSMF: Ing. Mgr. Marin Hriňák

Členovia Výboru JSMF:
Mgr. Ľudmila Potočáková
PaedDr. Katarína Žilková, PhD.
doc. RNDr. Edita Partová, CSc.
doc. RNDr. Milan Matejdes, CSc.
RNDr. Dušan Vallo, PhD.

Revízna komisia:
Mgr. Klára Velmovská, PhD.
RNDr. Jaroslav Guričan, CSc.

7. Zjazd splnomocňuje Výbor JSMF v prípade potreby medzi zjazdami doplniť alebo rozšíriť počet členov Výboru ako aj jeho Predsedníctva.

8. Zjazd ukladá Výboru JSMF:

a) pri príprave plánov činnosti a ich realizácii počas funkčného obdobia venovať sa kľúčovým otázkam vedeckej činnosti, vyučovania matematiky a fyziky, výskumu vyučovania matematiky a fyziky a výchovy mládeže, najmä starostlivosti o talenty;
b) venovať zvýšenú pozornosť propagácii matematiky a fyziky v tlačových a elektronických médiách; v tejto súvislosti aktualizovať Zborník JSMF za posledné tri desaťročia. V spolupráci s pobočkami a cez zadané témy diplomových/študentských prác intenzívnejšie zmapovať slovenské osobnosti matematiky a fyziky. Vytvoriť pokračovanie publikácie Matematici a fyzici na Slovensku;
c) v užšej spolupráci s pobočkami pravidelne aktualizovať obsah webovej stránky JSMF, aby slúžila ako zdroj informácií o činnosti a pripravovaných akciách JSMF pre členov i návštevníkov. Zjednodušiť vkladanie aktualizovaných informácií na stránku. Zmeniť formu a dizajn prezentácie, a prípadne, preložiť vybrané časti do svetových jazykov (napr. angličtiny);
d) v súvislosti s prebiehajúcou obsahovou reformou v školstve zvýšiť aktívnym prístupom a konštruktívnymi návrhmi váhu JSMF pri príprave a schvaľovaní zmien vo vyučovaní matematiky a fyziky na základných a stredných školách, ako aj pri príprave a ďalšom vzdelávaní učiteľov týchto predmetov;
e) hľadať zdroje financií aj mimo tradičných foriem;
f) zapájať sa aktívne do grantových výziev nadácií a iných organizácií, oslovovať sponzorov ohľadom spolufinancovania akcií (ceny pre víťazov) týkajúcich sa práce s talentovanou mládežou a popularizácii vedeckých poznatkov;
g) vypracovať ponuku JSMF na vzdelávacie aktivity školám, aby sa ešte aktívnejšie mohlo spolupracovať na vzdelávaní žiakov a učiteľov;
h) naďalej podporovať česko – slovenskú súťaž ŠVOČ v matematike a informatike, fyzike a v teórii vyučovania týchto predmetov;
i) v súčinnosti s pobočkami a sekciami aktivizovať tradičné aj nové činnosti v jednotlivých záujmových oblastiach členskej základne s prihliadnutím na zmenené podmienky;
j) podporovať uctenie si pamiatky významných osobností slovenskej matematiky a fyziky cez spomienkové akcie.

9. Zjazd vyslovuje poďakovanie za starostlivú prípravu družstiev matematiky a fyziky na medzinárodných súťažiach, vďaka čomu reprezentanti Slovenska dosahujú dlhodobo skvelé výsledky;

10. Zjazd vyslovuje poďakovanie organizátorom konferencií z matematiky a fyziky.

11. Zjazd vyslovuje poďakovanie redakciám a nitrianskej pobočke JSMF za dlhoročné vydávanie časopisu Obzory matematiky, fyziky a informatiky.

12. Zjazd poveruje Výbor a pobočky zintenzívniť prácu pri vedení základnej dokumentácie o členskej základni a pri zabezpečovaní agendy a evidencie o uskutočňovaných aktivitách.

13. Zjazd odporúča novému Výboru prehodnotiť možnosť sprístupniť elektronické verzie aspoň starších čísel OMFI.

14. Zjazd vyzýva výbor, aby sa zaoberal vytvorením elektronickej verzie členskej databázy.

15. Zjazd podporuje myšlienku realizovať spolu s JČMF stretnutie venované výučbe matematiky a fyziky na základných a stredných školách.

16. Zjazd zaväzuje pobočky a sekcie na aktualizáciu svojich štatútov v súlade s novými Stanovami JSMF.

17. Zjazd schválil výšku členského: riadne členské – 6,-EUR, študenti, dôchodcovia – 3,-EUR, dôchodcovia nad 70 r. 0,- EUR (získavajú doživotné členstvo), čestní členovia platia len na základe dobrovoľnosti.

Žilina, 6. september 2014

Zapísali: Mgr. Marek Hyčko, PhD., doc. RNDr. Martin Kalina, CSc.

Zborník Zjazdu JSMF 2014

Pridaj komentár